A pharmcist dispensing research

הקוד האתי של אסטרהזניקה

הקוד האתי של אסטרהזניקה

אסטרהזניקה דורשת מכל עובדיה לפעול על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה, הגינות וכנות. אנו פועלים באופן אתי בכל פעילויותינו.
הקוד האתי של אסטרהזניקה הוא המדריך את עובדינו כיצד מילים מתורגמות למעשים ולפעילויות ברחבי העולם.
הקוד האתי מספק קוים מנחים למצופה מכל עובדת ועובד. כל העובדים נדרשים להכיר את הקוד האתי באופן מעמיק ולעבוד על פי עקרונותיו בפעילויותינו.
עובדי אסטרהזניקה מחוייבים לעבוד בהתאם לדרישות הקוד האתי, הנהלים המלווים אותו והחוקים המקומיים, הן בישראל, והן בשאר המדינות בהן אסטרהזניקה פועלת.
נא לחצו כאן לקריאת הקוד האתי של אסטרהזניקה.

הקוד האתי של אסטרהזניקה דן בנושאים רבים ביניהם בטיחות המטופלים, מתן מידע על מוצרינו, אינטראקציות עם רופאים, צוותים רפואיים וארגונים רפואיים, מניעת שוחד ושחיתות, תמיכה בקהילה, עקרונות תעסוקה ודאגה לעובדים, דיני תחרות, הגבלים עסקיים ועוד.
במידה והתעורר עניין מסויים אותו תרצו לדווח, נא בקרו באתר הקו החם המנהל נושאים ושאלות אתיות הנוגעים לאסטרהזניקה.

ההתחייבות האתית באסטרהזניקה

התחייבותינו באסטרהזניקה לשיווק וקידום התרופות שלנו באופן אתי אינה מן הפה אל החוץ. פעילויותינו בנויות באופן אשר מבטיח כי:

  • אנו מתקשרים באופן נאות מידע הנוגע לתרופותינו.
  • אנו מיידעים את לקוחותינו, ופועלים להעלאת המודעות לתרופות ולאופן הטיפול במחלות, איננו פועלים להטיית דעת לקוחותינו בצורה לא נאותה.
  • אנו עובדים עם רופאים וצוותים רפואיים במטרה לתמוך בקידום ידע וניסיון הרפואי.
  • במאמצינו להעלאת המודעות לטיפול במחלות ולקידום תרופותינו, טובת המטופלים לנגד עינינו.
  • אנו פועלים תחת כל החוקים, הרגולציות, וקודי ההתנהגות הרלוונטיים.